عنوان

خرد گرايي از منظر قرآن و امام علي (ع) و بازتاب آن در انديشه ي فردوسي، سعدي و حافظ

نام استاد

غلامحسین مرزآبادی

نام دانشجو

رقيه شكويي پور عالي

عنوان

بازشناسي خوارج

نام استاد

محمدعلی مهدوی راد

نام دانشجو

اصغر كريمي ركن آبادي

عنوان

رويكرد بلاغي شيخ طوسي در تفسير تبيان

نام استاد

علي منتظمي - نجمه رجاي

نام دانشجو

محمد نگارش

عنوان

اقسام عبوديت در قرآن

نام استاد

غضنفري - حسن زاده

نام دانشجو

زهره ميرزايي

عنوان

جايگاه خشونت در قرآن

نام استاد

قهرمان مددلو

نام دانشجو

قاسم محمد زاده

عنوان

مراحل تربيت در قرآن

نام استاد

قهرمان مددلو

نام دانشجو

مير حجت موسوي

عنوان

ترجمه و تحقيق بخش دوم كتاب «اضواء علي متشابهات القرآن »«از سوره مائده تا سوره كهف »

نام استاد

نام دانشجو

محمد رضا فصيحي پور

عنوان

چشم اندازي به سنن الهي درقصص قرآن

نام استاد

محمدعلی مهدوی راد

نام دانشجو

رضا سعادت نيا

عنوان

بررسي زندگي حضرت ابراهيم (ع) در روايات مدرستين

نام استاد

مجید معارف

نام دانشجو

مليحه سادات سيد رضا دولابي

عنوان

رابطه هرمنوتيك و تفسير و تأويل قرآن

نام استاد

محمدرضا بهشتی

نام دانشجو

سيد علي آقايي ابرندآبادي