عنوان

مبانی و مبادی ترجمه و تفسیر قرآن از دیدگاه ابوالکلام احمد آزاد

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

شیخ محمد حسنین

عنوان

طرح ترجمه دستجمعى قرآن مجيد

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

بهاءالدين خرمشاهى

عنوان

صوت، روح و جنسيت در سوره «قدر»

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

مايكل سلز/ترجمه: ابوالفضل حرّى

عنوان

روشها و سبكهاى ترجمه قرآن

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

محمدعلى رضايى اصفهانى

عنوان

پژوهشى درباره ترجمه‏ هاى مخطوط معانى قرآن كريم

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

اكمل الدين احسان اوغلى - ترجمه از عربى: يعقوب جعفرى

عنوان

برابرهای فارسی افعال ماضی در ترجمه های قرآن

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

احد رضایي بيرانوند

عنوان

بازتاب پيش‏انگاره‏هاى اعتقادى در ترجمه قرآن كريم

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

جلال الدين جلالى

عنوان

اقداماتي در ترجمه قرآن به زبان گرجي

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

محمد هادي معرفت

عنوان

مقاله

موضوع

تفسیر

نام دانشجو

رسته مقدم