عنوان

پژوهشي در جمع و تدوين قرآن

نام استاد

سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي

نام دانشجو

محمد رضا ماهرويي

عنوان

پژوهشي د رتك واژه هاي (مفردات) غريب قرآن كريم

نام استاد

سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي

نام دانشجو

لاله افتخاري

عنوان

پژوهشي درتفسير مفاتيح الغيب و مولف آن

نام استاد

سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي

نام دانشجو

اعظم پروانه تركان

عنوان

پژوهشي د رتفسير قرآن كريم

نام استاد

سيد محمد مهدي جعفري

نام دانشجو

عبدالغني غزنوي

عنوان

پژوهشي در تفسير صافي و مولف آن (ره)

نام استاد

سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي

نام دانشجو

حسن صفري نادري

عنوان

پژوهشي درتفسير العسكري

نام استاد

دكتر سيد محمد باقر حجتی

نام دانشجو

محمد مسعود راهنماي منفرد

عنوان

پژوهشي در تفسير (اطيب البيان)

نام استاد

دكتر سيد محمد باقر حجتی

نام دانشجو

محسن صياف زاده

عنوان

پژوهشي در بيان عدم اختلاف و تعارض در قرآن كريم

نام استاد

سيد ابوالفضل مير محمدي

نام دانشجو

سيد محمد هادي زبرجد

عنوان

پژوهشي درباره ي ناسخ و منسوخ در قرآن و ديدگاه استاد علامه طباطبائي

نام استاد

سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي

نام دانشجو

سيد محسن موسوي شمس آباد

عنوان

پژوهشي درباره ي تناسب آيات و سوره

نام استاد

دكتر سيد محمد باقر حجتی

نام دانشجو

عبدالهادي فقيهي زاده