عنوان

پژوهشي در اهداف و مقاصد سوره هاي قرآن كريم (الميمات, مسبحات و حواميم)

نام استاد

سيد محمد باقر حجتي

نام دانشجو

حبيب الله حليمي جلودار

عنوان

پژوهشي د رانذار و تبشير قرآن

نام استاد

سيد مهدي جعفري

نام دانشجو

ستار اسدي پور

عنوان

پژوهشي در آيهي تطهير در قرآن و حديث

نام استاد

دكتر سيد محمد باقر حجتی

نام دانشجو

سعيد قادري

عنوان

پژوهشي تطبيقي درباره ي تبلور زندگي حضرت ابراهيم يا مناسك حج

نام استاد

علي حجتي كرماني

نام دانشجو

عليرضا شيخي

عنوان

پژوهشي پيرامون نزول قرآن بر هفت حرف

نام استاد

سيد محمد باقر حجتي

نام دانشجو

سيد رضا مودب

عنوان

پژوهشي پيرامون مصونيت قرآن از تحريف

نام استاد

سيد محمد باقرحجتي

نام دانشجو

عباس نقيئي

عنوان

پژوهشي پيرامون دنيا از ديدگاه قرآن و روايات

نام استاد

سيد محمد باقرحجتي

نام دانشجو

سيد محمود طالقاني اصفهاني

عنوان

پژوهشي پيرامون جمع و تدوين قرآن كريم د رعصر رسول اكرم (ص)

نام استاد

سيد محمد باقر حجتي

نام دانشجو

محمود عرب شيراز پور

عنوان

پژوهشي پيرامون تقليد در عقايد از ديدگاه قرآن

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

سيد ولي الله موسوي

عنوان

پژوهشي پيرامون تاريخ و تطور تفسير از آغاز تا عصر مرحوم طبرسي

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

ابوالقاسم عاصي مذنب