عنوان

جايگاه صناعات خمس در قرآن

نام استاد

دیاری

نام دانشجو

على محمد جعفرنژاد

عنوان

ترجمة و نقدٌ لقسم من كتاب «اضواء على متشابهات القرآن»

نام استاد

ولی الله نقی پورفر

نام دانشجو

محمدرضا فصيحى پور پاريزى

عنوان

تربيت عقلانى انسان از ديدگاه قرآن و سنت

نام استاد

نام دانشجو

محمدجواد نعمتى

عنوان

تحليل و بررسى مسند احمد بن حنبل

نام استاد

احمد عابدی

نام دانشجو

حسين خاكپور

عنوان

تاريخ حديث شيعه در عهد سلجوقيان

نام استاد

احمد عابدی

نام دانشجو

داوود خلوصى

عنوان

تاثیر قرائات بر تفسیر

نام استاد

سیدمحمدباقرحجتی

نام دانشجو

محمدرضا ستوده نيا

عنوان

پيامبر قرآن (شناخت پيامبر اسلام از ديدگاه قرآن)

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

سبحان عصمتى

عنوان

بينات الرسل

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

ابوالقاسم تجرى

عنوان

بهشت و جهنم در قرآن

نام استاد

دیاری

نام دانشجو

صمد بهروز

عنوان

بررسى ويژگى‏ هاى عمده جامعه جهانى در حكومت فراگير حضرت مهدى(عج) (در قرآن و سنت)

نام استاد

اکبر میرسپاه

نام دانشجو

مهدى همتى