عنوان

قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

محمد شاکر، مرکز انتشارات- علی مختاری

عنوان

قرائت و تجويد

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

محراب صادق نيا

عنوان

ترتيل

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

محدثه بهمدي

عنوان

ترتيل از ديدگاه قرآن و حديث

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

ترتيل از ديدگاه قرآن و حديث

عنوان

تجويد، بودن يا نبودن؟

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

حسام محمدي

عنوان

تجوید در ترازوی نقد

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

مهدی غفاری

عنوان

تجويد : فنّ و مهارت تلاوت فصيح قرآن كريم

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

محمدرضا ستوده نيا

عنوان

تبلور گويش‌هاي عربي در قراءات سبع

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

محمدرضا حاجي اسماعيلي

عنوان

پيدايش علم تجويد و كتابشناسي آن

موضوع

قرائت و تجوید

نام دانشجو

دكتر غانم قدُّوري حمد - حسين علينقيان

عنوان

هفت وظيفه قرآنى ما

موضوع

قرآن پژوهی

نام دانشجو

ابراهيم حسنى