عنوان

پژوهشي پيرامون آيه شريفه ي ولايت در كتاب و سنت

نام استاد

سيد محمد باقر حجتي

نام دانشجو

محمد احمد

عنوان

پژوهش در تفسير آيات ولايت در قرآن و حديث

نام استاد

محمد علي لساني فشاركي

نام دانشجو

ناصر حمزه پور معتوقي

عنوان

پرتوي از قصص قرآن در آثار سعدي

نام استاد

دکتز حکمت

نام دانشجو

محمد حسين پارسايي

عنوان

پرتوي از سيماي قرآن و حديث

نام استاد

كاظم مدير شانه چي

نام دانشجو

مرتضي خسروي

عنوان

پرتو قرآن و حديث در مخزن الاسرار نظامي گنجوي

نام استاد

احمد کامل نژاد

نام دانشجو

عبدالمحمد برومند نژاد

عنوان

پرتو قرآن و حديث در ديوان اشعار خاقاني

نام استاد

احمد کامل نژاد

نام دانشجو

مسعود خردمند پور

عنوان

پرتو قرآن و حديث در حديقه ي سنائي

نام استاد

دکتر جاویدی

نام دانشجو

علي رضا عابديان

عنوان

پديده هاي طبيعي در قرآن و كاربرد شناخت آن در تفسير

نام استاد

احمد پاكتچي

نام دانشجو

احمد اميري

عنوان

ترجمه و تفسير سوره كهف از كشاف زمخشري همراه با شرح حال و شيوه تفسيري مولف

نام استاد

دكتر سيد محمد باقر حجتی

نام دانشجو

رضوان حاجي شرفي

عنوان

پایان نامه

نام استاد

قران

نام دانشجو

مهدی اسکندری