عنوان

عدم دخالت‏ شيطان در وحى (از ديدگاه تاريخ، كلام و قرآن)

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

على كاظمى

عنوان

ارتداد از ديدگاه قرآن

نام استاد

غضنفري - حسن زاده

نام دانشجو

مرضيه احمديان

عنوان

مراتب نفس در قرآن كريم

نام استاد

شاکری - غضنفری

نام دانشجو

فاطمه نصراله قرابي

عنوان

برخورد قرآن با پديده نفاق

نام استاد

عظیم پور- غضنفری

نام دانشجو

راضيه ازكيا

عنوان

حكومت در قرآن

نام استاد

مجید معارف

نام دانشجو

آذر روح پور خانقلي

عنوان

معراج حضرت محمد (ص) در قرآن

نام استاد

صداقت- غضنفری

نام دانشجو

فاطمه انصاري

عنوان

آزادي اجتماعي در قرآن

نام استاد

قاسم پورحسن

نام دانشجو

سپيده بخشي پور چايجان

عنوان

بررسي ديدگاه هاي نصر حامد ابوزيد در باب فهم قرآن

نام استاد

علی غضنفری

نام دانشجو

مريم حسن خوه غومني

عنوان

بررسي تفاوت الفاظ در آيات متماثل

نام استاد

پورحسن

نام دانشجو

زهرا اهوراكي

عنوان

عقل و شناخت عقلي در قرآن

نام استاد

حسن مالکی

نام دانشجو

معصوم تجددي شالمائي