عنوان

بررسي عوامل سعادت وشقاوت انسان در قرآن و مثنوي

نام استاد

غضنفری

نام دانشجو

ياسر ملكي

عنوان

حقوق زن از ديدگاه قرآن

نام استاد

امرالله گیوی

نام دانشجو

اكرم درقدمي

عنوان

اسباب النرول

نام استاد

صداقت-عظيم پور –غضنفري

نام دانشجو

معصومه باقري

عنوان

بررسي اصول حاكم بر آموزش قرآن

نام استاد

سیف - غضنفری

نام دانشجو

ليلا چراغعلي

عنوان

آثار وضعي گناه در قرآن

نام استاد

پورحسن - غضنفري – شيخ الرئيس

نام دانشجو

اعظم درخشي

عنوان

فرهنگ علوم قرآني

نام استاد

غضنفری عظیم پور

نام دانشجو

مير رضا جبارزاده

عنوان

سيماي پرهيزگاران در قرآن

نام استاد

غضنفری

نام دانشجو

حسن سعيدي

عنوان

نسخ در قرآن

نام استاد

حسن پیما- حمیدپیما

نام دانشجو

پريا سابكي

عنوان

بررسي آيات وارده در شأن حضرت امير (ع) از ديدگاه مفسران شيعه و سني

نام استاد

غضنفری عظیم پور

نام دانشجو

آيت ا... دولت پور

عنوان

ماهيت روح در قرآن

نام استاد

امرالله گیوی

نام دانشجو

صدرامه اكبري