عنوان

آذان‌الانعام(ژنها)

موضوع

اعجاز قرآن

نام دانشجو

احمد شمّاع‌زاده

عنوان

تأیید علمی منشأ حیات در قرآن

موضوع

اعجاز قرآن

نام دانشجو

احمد شمّاع زاده

عنوان

چهارپايان ويژه قرآني(کروموزومها)

موضوع

اعجاز قرآن

نام دانشجو

احمد شمّاع‌زاده

عنوان

قرآن و ژنتيک، معجزه ای از قرآن؛بر بنیان:كروموزوم‌هاي درشت

موضوع

اعجاز قرآن

نام دانشجو

احمد شمّاع‌زاده

عنوان

گردشگری و سیاحت از دیدگاه آیات و روایات

موضوع

مباحث اجتماعی

نام دانشجو

ملیحه شیرمحمدی

عنوان

گذرى بر انديشه هاى اجتماعى علاّمه طباطبائى

موضوع

مباحث اجتماعی

نام دانشجو

عيسى جهانگير

عنوان

طرح جامعه شناسی در قرآن کریم

موضوع

مباحث اجتماعی

نام دانشجو

احمد حامدمقدم

عنوان

جايگاه و اهميت ارزش هاي عرفي

موضوع

مباحث اجتماعی

نام دانشجو

محمدرضا آزادي

عنوان

پرسشها و پژوهشهاى بايسته قرآنى در زمينه جامعه شناسى

موضوع

مباحث اجتماعی

نام دانشجو

فصلنامه پژوهش های قرآنی

عنوان

انديشه ‏هاي اجتماعي در تفسير الميزان

موضوع

مباحث اجتماعی

نام دانشجو

سيّد محمّد علي ايازي