عنوان

صلح ودوستی و پیوند

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

مریم زرنشان

عنوان

خان هبوط

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

مجتبی گلی آیسک

عنوان

ایمان واقعى

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

علی سلیمانی

عنوان

بدون عنوان

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

فاطمه بیرانوند

عنوان

عشق و نور

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

سید مهدی نژاد هاشمی

عنوان

زندگی به سبک آفتاب با بهره گیری از تفسیر سوره حجرات

موضوع

دومین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه حجرات)

نام دانشجو

عالیه مهرابی

عنوان

عصر علقه

موضوع

اولین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه انفال)

نام دانشجو

علی سعادت امجد

عنوان

4 رباعی با موضوع دفاع مقدس

موضوع

اولین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران( با محوریت سوره مبارکه انفال)

نام دانشجو

سید کمال حسینی

عنوان

کارون باورم

موضوع

اولین جشنواره ملی ادبی سوره های قرآن کریم دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه انفال)

نام دانشجو

روح الله ستایش احدی

عنوان

بی خورشید

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه کهف )

نام دانشجو

علی سلیمانی