عنوان

تأويل قرآن

نام استاد

حسین مصطفوی

نام دانشجو

مصطفی شیرنگی

عنوان

تأويل در مثنوي

نام استاد

محمدغلامرضایی

نام دانشجو

شهلا آموزگار

عنوان

تأويل در قرآن

نام استاد

احمد بهشتي

نام دانشجو

یعقوب قاسمی خویی

عنوان

تأويل در قرآن

نام استاد

احمد بهشتی

نام دانشجو

مرتضی دیانتی نسب

عنوان

تأويل آيات و احاديث در متون فارسي تا قرن هفتم

نام استاد

تقي پورنامداريان

نام دانشجو

محمد علی محمدی

عنوان

تأثير معارف اسلامي (قرآن و حديث) در ديوان اوحدي مراغي

نام استاد

جلیل تجلیل

نام دانشجو

مراد رفیعی

عنوان

تأثير متقابل فرد و جامعه از ديدگاه قرآن

نام استاد

---

نام دانشجو

مهدي يزداني

عنوان

تأثير قرآن و حديث در شعر فارسي

نام استاد

محمد علي مهدوي راد

نام دانشجو

سيدمحمد راستگو

عنوان

تأثير قرآن و حديث در خمسه ي نظامي گنجه اي

نام استاد

احمد محمدي

نام دانشجو

محسن سيفي

عنوان

تأثير قرآن و حديث در اشعار مختومقلي فراغي

نام استاد

يدالله نصيريان

نام دانشجو

حكيم كوچكي