عنوان

المفعول لاجله في القرآن

نام استاد

رقیه رستم پور

نام دانشجو

مريك محمدي درياسري

عنوان

المفعول فيه في السور المدنيه

نام استاد

شیوا مشیرفر

نام دانشجو

طاهره عليزاده

عنوان

المفعول به في السور المدنيه

نام استاد

طاهره اختری

نام دانشجو

صديقه حبيبي

عنوان

الحروف المشبهه بالفعل في القرآن

نام استاد

شیوا مشیرفر

نام دانشجو

فرشته قبادي

عنوان

اسلوب حال مفرد در قرآن

نام استاد

اقبال برکت

نام دانشجو

طاهره نوروزپور

عنوان

بررسي آيات الاحكام عقد نكاح در گستره مسائل بانوان

نام استاد

سادات میرخانی

نام دانشجو

نيره كرماني

عنوان

اسلام و فلسفه (حيات تعقلي اسلام)

نام استاد

حسن مصطفوی

نام دانشجو

بيوك عليزاده

عنوان

شيوه هاي ارتباط و تبليغ در قرآن در برخورد با عموم مردم و مخالفان

نام استاد

احمد بهشتی

نام دانشجو

محمد صنايع

عنوان

پژوهشي پيرامون مصونيت قرآن از تحريف

نام استاد

سیدمحمدباقرحجتی

نام دانشجو

محمد باقر حجتي

عنوان

بررسي و تحليل برداشت هاي صدرالمتالهين از آيات قرآن در مباحث فلسفي

نام استاد

حسن مصطفوی

نام دانشجو

اسدالله آژير