» » تأثير قرآن بر شعر ابوالعتاهيه
عنوان
نام استاد

سيد محمد اسداللهي

نام دانشجو

علي سواري

نام دانشگاه

دانشگاه فردوسي مشهد

سال دفاع

1375

دانلود

ابوالعتاهيه از شاعران عرب در دوره ي اول عصر عباسي است. در اين پايان نامه تأثير پذيري اين شاعر در فصولي با عناوين زير بررسي شده است: زندگي شاعر از بدو حيات تا لحظه ي وفات و علل گرايش او به زهد, استفاده از آيات قرآن در موضوعات توحيد, قضاء و قدر الهي و روز قيامت.