» » تأثير قرآن بر فرهنگ و تمدن غرب
عنوان
نام استاد

محمد تقي آشتياني

نام دانشجو

احمد قليان

نام دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

سال دفاع

1375

دانلود

مباحث اين پايان نامه عبارتند از: تأثير قرآن در ظهور و شكوفايي علوم اعم از علوم تجربي و عقلي, تقدم مسلمانان بر مردم مغرب زمين در علوم تجربي, قوانين و نظامات قرآن و چگونگي ارتباط آن با تكامل جامعه ي بشري, نقش برخي از فرق اسلامي در شكل گيري تمدن اسلامي, علم از ديدگاه قرآن, انگيزه ي قرآن از طرح مباحث طبيعي, تفاوت اسلام و مسيحيت از نظر موضعگيري نسبت به علم و ...