» » تأثير قرآن كريم بر ديوان ناصرخسرو
عنوان
نام استاد

محمد غلامرضايي

نام دانشجو

محسن ابراهيميان

نام دانشگاه

دانشگاه یزد

سال دفاع

1375

دانلود

در اين پايان نامه انحاء تأثيرپذيري ناصر خسرو از قرآن كه در ديوان او انعكاس يافته, طي پنج بخش بررسي شده است. تلميح به قصص قرآن, اشاره به آيات قرآن, معنا و مفهوم آيات, مفردات قرآن و سرانجام تشبيهات قرآن كريم در شعر ناصرخسرو. در اين پايان نامه هر بيت از شعر ناصرخسرو كه در آن قصه اي از قصص قرآن يا مفهوم آيه اي يا واژه اي از قرآن و تشبيهي از تشبيهات قرآن به اشاره يا به صراحت در آن آمده است, ذكر و مورد بررسي قرار گرفته است.