» » تأثير قرآن كريم در ادب فارسي
عنوان
نام استاد

محمد غفراني

نام دانشجو

حسين حيدري

نام دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي کرج

سال دفاع

1373

دانلود

در اين پايان نامه نخست مباحثي كلي درباره ي قرآن آمده است؛ نظير اهميت و اوصاف و وجوه معاني قرآن, كلمات متضاد در قرآن, جنبه هاي ادبي و بلاغي قرآن, سير بلاغي تكرار آيات قرآن. سپس روش هاي استفاده از مفاهيم قرآن در ادب فارسي معرفي شده اند؛ مثل اشاره, تلميح, تضمين, حل, اقتباس, توارد و تمثيل؛ پس از اين كليات درخصوص امثال مطالبي آمده است كه عبارتند از: مفهوم مثل, خواص و منافع مثل, تقسيمات كلي امثال قرآن. آنگاه امثال قرآني مورد استفاده در ادب فارسي در سه قسم ذكر و شرح شده اند. امثال واضحه (پنجاه مثل), امثال سائره (سي مثل) و امثال كامنه (بيست مثل).