» » تأثير قرآن و حديث در اشعار فخرالدين عراقي
عنوان
نام استاد

دکتر اوليائي

نام دانشجو

احمد عزيزآبادي فراهاني

نام دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

سال دفاع

1374

دانلود

مباحث اين پايان نامه كه پژوهشي است در ديوان فخرالدين عراقي و تأثير قرآن بر شعر او عبارتند از: قالب هاي شعريي كه آيات و احاديث در آنها بيشتر به كار رفته است, ابياتي كه اشاره ي آشكار به سجع ايات دارند. ابياتي كه به آيات و احاديث تلميح دارند, ابياتي كه از آيات و احاديث اقتباس دارند و مضامين قرآني كه در ديوان عراقي آمده است.