» » تأثير قرآن و حديث در اشعار مختومقلي فراغي
عنوان
نام استاد

يدالله نصيريان

نام دانشجو

حكيم كوچكي

نام دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي کرج

سال دفاع

1373

دانلود

اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است. بخش او به شرح حال و معرفي انديشه هاي مختومقلي از منظر اشعار او اختصاص دارد. بخش دوم تحت عنوان ايمان و اركان آن در اشعار مختومقلي, ميزان حضور ايات و احاديث در اشعار وي بررسي شده است. همچنين در اشعار او موضوعات مختلفي, متناسب با آيات و احاديث مورد تحقيق قرار گرفته است.