» » تأثير قرآن و حديث در خمسه ي نظامي گنجه اي
عنوان
نام استاد

احمد محمدي

نام دانشجو

محسن سيفي

نام دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي کرج

سال دفاع

1374

دانلود

در اين پايان نامه ابياتي از خمسه ي نظامي كه در آنها اشاره يا تصريحي به آيه يا حديثي رفته, گردآوري و آيه يا حديث مربوط ذيل آنها آورده شده است. اين پژوهش در دو بخش تنظيم شده است: بخش اول شامل مباحث كلي است؛ مانند اهميت قرآن و احاديث و سابقه ي تأثير پذيري شعرا از آن, شرح احوال و آثار نظامي, برداشتي كلي از پنج گنجه نظامي, نحوه ي تأثيرپذيري نظامي از قرآن و احاديث, بندهاي توحيد و تأثيرپذيري آن از نهج البلاغه. بخش دوم حاوي ابياتي از خمسه ي نظامي است كه متأثر از قرآن و حديث اند.