» » تأثير قرآن و حديث در شعر فارسي
عنوان
نام استاد

محمد علي مهدوي راد

نام دانشجو

سيدمحمد راستگو

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

سال دفاع

1376

دانلود

پايان نامه ي حاضر در سه بخش تدوين شده است: بخش اول, مباحثي چون زمينه هاي اثرپذيري شعر فارسي از قرآن و حديث, پيشينه ي آن, تحول و تكامل آن. بخش دوم, شيوه ها و گونه هاي اثرپذيري از قرآن و حديث, مثل اثرپذيري واژگاني, گزارشي, تأويلاتي, تفسيري و ساختاري. بخش سوم, معرفي نمونه هايي از بهره گيريها و اثرپذيري هاي شماري از پارسي سرايان از آغاز تا سده ي هشتم.