» » تأثير متقابل فرد و جامعه از ديدگاه قرآن
عنوان
نام استاد

---

نام دانشجو

مهدي يزداني

نام دانشگاه

دانشگاه فردوسي مشهد

سال دفاع

1375

دانلود

مباحث اين پايان نامه عبارتند از: تعريف جامعه, معناي اصلت جامعه و فرد, عوامل موثر در شكل گيري جامعه, بررسي تأثير جامعه بر فرد از نظر قرآن, بطلان پيروي مطلق از جامعه, رد فرهنگ باطل پيشينيان, مبارزه با سنتهاي باطل جامعه, هجرت و تسليم نشدن در برابر حاكمان ستمگر, قبول سنت هاي صحيح, استفاده از قدرت جمعي براي اصلاح افراد, امر به معروف و نهي از منكر و ارسال رسولان از جمله ي مويدات تأثير فرد بر جامعه.