» » تربيت الگويي زنان در قرآن
عنوان
نام استاد

خسرو باقری

نام دانشجو

هادي حسينخاني

نام دانشگاه

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

سال دفاع

1377

دانلود

پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل با اين عنوان هااست: فصل اول، كليات تحقيق: موضوع تحقيق ،مفاهيم ، تربيت، الگو، قلمرو و تحقيق ، هدف تحقيق ،شيوه ي انجام كار، سئوال ها و فرضيه هاي تحقيق، پيشينه ي تحقيق، ضرورت تحقيق؛ فصل دوم،تربيت اعتقادي و عبادي بانوان به شيوه ي الگويي : تربتي اعتقادي بانوان به شيوه ي الگويي، ويژگي هاي الگويي در قلمرو محتواي تربيت اعتقادي بانوان(توحيد در عبادت، حالت تسليم در برابر دستورات الهي، اتكال به خدا، اعتقاد به وحي انبيا)، تربيت عبادي بانوان به شيوه ي الگويي (عبادت و ويژگي هاي آن،خلوص در عبادت، جديت در عبادت،دعا و ويژگي هاي آن)؛ فصل سوم،تربيت اخلاقي بانوان و پرورش فرزند به شيوه ي الگويي: تربيت اخلاقي (گناه و آثار و تبعات آن،خطا و لغزش ظلم به نفس است، گناه زمينه ي رسوايي) ، عفاف(عفاف در براقرار ساختن روابط جنسي و آثار آن، فلاح نتيجه ي عفاف. عفاف زمينه ي كرامت ، عفاف در معاشرت با نامحرم، پرهيز از انتساب امور نادرست به مردم، تهمت حيله و گناهي بزرگ، حسن ظن به مؤمن ،منع شايعه پراكني)، پرورش فرزند (پرورش جسمي كودك، تمهيد مقدمات لازم براي تولد فرزند سالم، دعا ،نذر، تغذيه ي مناسب مادر، وظايف مادران پس از زايمان، حفاظت و مراقبت از فرزند، تربيت معنوي كودك، دقت در گزينش مربي شايسته براي فرزند)؛ فصل چهارم، تربيت الگويي بانوان در ابعاد اجتماعي: الگو در روابط اجتماعي (تربيت خانوادگي، ويژگي هاي همسر شايسته، تربيت در زمينه ي مشاركت اجتماعي)، الگو در تربيت اقتصادي (عفاف در فعاليت هاي اقتصادي، رعايت حلال و حرام، هوشمندي اقتصادي، برنامه ريزي و مديريت اقتصادي)، الگو در تربيت سياسي (اصل مشاركت سياسي بانوان،مشاركت عملي در امور سياسي، درايت سياسي)؛ فصل پنجم،نتيجه گيري و پيشنهادها.