عنوان
موضوع

موضوع اصلی:سرگذشت نامه / موضوع فرعی: تاریخ پیامبر اسلام

نام دانشجو

محمد ابراهیم آیتی

ناشر / سال نشر

دارالفکر / 1386

زبان

فارسی

تعداد صفحات: 696 صفحه

خلاصه کتاب:
اثر حاضر تاریخ زندگی پیامبر اسلام از تولد تا پایان زندگی پربرکتش را بررسی می کند. کتاب شامل بخش های زیر می باشد: خاندان پیامبر و اوضاع اجتماعی مکه
از ولادت تا بعثت
از بعثت تا هجرت
رویدادهای سال اول هجرت
رویدادهای سال دوم هجرت
رویدادهای سال سوم هجرت
و…
رویدادهای سال دوازدهم هجرت که تمامی غزوات و رویدادهای زندگی آن حضرت به صورت کامل با مراجعه به آثار معتبر اسلامی بیان شده است