» » سيماي حضرت عيسي(ع) در قرآن و كتب عهد جديد
عنوان
نام استاد

منصور پهلوان

نام دانشجو

نيره اعظم شيخ مونسي

نام دانشگاه

دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

سال دفاع

1379

دانلود

مباحث اين تحقيق در هشت فصل با اين عنوان ها به نگارش درآمده است: فصل اول،مقام عيسي، سير انحراف مسيحيت از يكتاپرستي، مهمترين موحدين در قرون اوليه ي مسيحي، موحدين مسيحي در قرون اخير؛ فصل دوم،ولادت عيسي: مقايسه ي تولد حضرت آدم و عيسي، تولد عيسي به نقل از ناسخ التواريخ ، مژده هاي عجيب به مريم به نقل از كتاب عيسي در قرآن؛ فصل سوم، شخصيت حضرت مريم: خاندان مريم، مقام تحديث حضرت مريم؛ فصل چهارم،اناجيل اربعه؛ فصل پنجم،حواريون : معناي واژه ي حواري، اسامي حواريون و طلب مائده ي آسماني از جانب آنان ، توجيهات براي طلب مائده؛ فصل ششم ،پايان كار حضرت عيسي(ع) : آغاز درگيري علني حضرت عيسي (ع) ،داستان به صليب كشيدن عيسي به نقل از كتاب عيسي پيام آور اسلام، داستان به صليب كشيدن عيسي به نقل از امام رضا(ع)، سرانجام حضرت عيسي به نقل از ناسخ التواريخ و انجيل متي ؛ فصل هفتم ،باب مواعظ عيسي (ع) در روايات اسلامي ؛ فصل هشتم،خلاصه ي مطالب فصول.