» » سيماي نيك بختان و بدبختان در قرآن
عنوان
نام استاد

سیدمحمدباقرحجتی

نام دانشجو

محمد محمدي

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

سال دفاع

1366

دانلود

در اين پاياننامه آياتي كه درباره ي نيك بختان و بدبختان است،به طور گزينشي گردآوري و ترجمه و شرح شده است. برخي از مهمترين عناوين اين پايان نامه به اين قرار است: آخرين،اشقي، اصحاب اجحيم ،افاك اثيم،...، اشدون ،صابرين، عبادالرحمن، ...