» » بررسي تفاوت الفاظ در آيات متماثل
عنوان
نام استاد

پورحسن

نام دانشجو

زهرا اهوراكي

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1382

دانلود

خلاصه: شامل چهار فصل در عناوين: موضوع شناسي تحقيق، موارد اختلاف آيات متماثل، آيات متماثل درنگاه انديشمندان ، نتيجه گيري و فهرست منابع – اهداف: اثبات اعجاز بياني قرآن – اثبات اين مطلب كه در چينش واژگان آيات قرآن هدف و حكمت خاصي وجود داشته است. نتايج: چينش الفاظ در قرآن كريم حكمت و دليل خاصي داشته است. اين رساله مي تواند دليلي براي اثبات توفيقي بودن آيات و سوره و تناسب ميان آيات باشد. با مولفه هايي مي توان به توجيه علت اختلاف الفاظ آيات متماثل پرداخت. اين مولفه ها عبارتند از: لغت، صرف و نحو، سياق آيات ، فواصل آيات. مطابقت و مناسبت و تناظر ميان الفاظ يك سوره در ايجاد تفاوت ميان الفاظ آيات متماثل نقش اسامي دارد. روش تحقيق كتابخانه اي بوده است. به اين نحو كه پس از مطالعه كتب اصلي، آنها را پس از ترجمه ، فيش برداري نمودم و در فصول چهارگانه جاي دادم.