» » بررسي ديدگاه هاي نصر حامد ابوزيد در باب فهم قرآن
عنوان
نام استاد

علی غضنفری

نام دانشجو

مريم حسن خوه غومني

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1383

دانلود

اهداف: هدف كلي: بررسي ديدگاه هاي نصرحامد ابوزيد به عنوان يك رهيافت نوزدهم قرآن، اهداف جزئي: شناخت و بررسي يكي از روش هاي تفسير و فهم قرآن، گردآوري ديدگاه هاي نصر حامد ابوزيد در باب فهم متن، بررسي تأثيرات رهيافت تفسير مبتني بر هرمنوتيك در فهم قرآن، بررسي ديدگاه هاي موافق و مخالف با رهيافت تفسيري ابوزيد. روش تحقيق: روش تحقيق بر مبناي تحقيق كتابخانه اي است و منابع مورد استفاده عبارتند از كتاب ها، مقالات، و مصاحبه هاي انتشار يافته از ابوزيد به زبان فارسي در نشريات و سايت هاي اينترنتي ، كتاب ها و مقالاتي كه در بررسي ديدگاه هاي ابوزيد منتشر شده و منابعي كه به نقد و بررسي تفسير ادبي قرآن و استفاده از روش هرمنوتيك در تفسير قرآن پرداخته اند. مباني و روش هاي فهم متن از ديدگاه ابوزيد و مبتني بر مكتب ادبي تفسير ، تحليل رباني و هرمنوتيك است و فرضيات وي درباره نص، تأثير و تأويل مهم بسزايي در شناخت معاني قرآن دارد. عمده ترين ديدگاه هاي ابوزيد عبارتند از : قرآن متني زباني محصول فرهنگي و تاريخي است و آيات قرآن به سه دو گروه دلالت دارند : 1- متوني كه صرفاً شاهد تاريخيمند، متوني كه قابليت تأويل مجازي دارند و متوني كه قابليت توسعه دارند. عمده ترين انتقادات وارد بر ابوزيد به جهت اعتقاد وي بر ارتباط متن و واقع، متوقف نمادن در لفظ آيات و دلالت هاي سه گانه آيات قرآن دارد. تمامي اين مباحث به تفصيل در پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته است.