عنوان
نام استاد

قاسم پورحسن

نام دانشجو

سپيده بخشي پور چايجان

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1382

دانلود

هدف اينجانب از ارائه پروژه اين بود كه حداقل مفهوم، آزادي اجتماعي براي خودم روشن شود : زيرا در جامعه امروزي كه هر كس دم از دموكراسي و آزادي مي زند شناخت نگرش وديدگاه ها بسيار حائز اهميت است پس شناخت و آگاهي كمك شاياني در راه انتخاب راه درست مي نمايد. اين پايان نامه 4 فصل است كه فصل اول ديدگاه مفهومي واژه ها را بررسي مي نمايد . اين پايان نامه به طور كلي شامل 4 فصل است كه فصل اول ديدگاه مفهومي واژه ها را بررسي مي نمايد و نظريات منتقد و انديشمندان و تعاريف آنان را بيان مي كند. فصل دوم ديدگاه انديشمندان معاصر را بررسي مي نمايد. كه به 2 بخش يا باب كلي تقسيم شده باب اول ديدگاه انديشمندان غرب در مورد آزادي اجتماعي است كه در اغلب نظريات غربي بحث عدم تداخل در آزادي هاي ديگران مطرح بوده است اما در باب دوم نظر انديشمندان اسلامي در مورد، آزادي مطرح بوده است كه انديشمنداني چون استاد شهيد مرتضي مطهري و شهيد بهشتي از جمله انديشمندان مورد نظر بودند كه ديدگاه هاي خود را مطرح مي كردند. در مباحث اسلامي آزادي اجتماعي آزادي بي حد و مرز و بي قيد و بند نيست بلكه آزادي در چارچوب قانون اسلامي و مقررات مطرح مي شود و به آنها مقيد مي گردد. در فصل سوم به بررسي آيات قرآني پرداخته كه 10 آيه به صورت كلي مورد بحث قرار گرفت و نظر تفاسير متعدد بيان شد. كه در آيات قران هم مطرح گرديد كه آزادي هاي انسان در حدود قوانين الهي است . و در نهايت فصل 4 به حوزه هاي آزادي اجتماعي مي پردازد كه در حوزه هاي حقوق بشر – عقايد و تفكر و بيان و قلم ، حوزه هاي اقتصادي و سياسي و ... بحث شد. اما در اين رابطه نظر استاد شهيد مرتضي مطهري در مورد آزادي تفكر نو عقايد بسيار حائز اهيت است كه ايشان آزادي تفكر را لازم دانسته آن را باعث پيشرفت دين دانسته اند آما آزادي هاي عقايد در مواردي كه بر طبق عقل و منطق استوار باشد و نه بر طبق تعصب و لجاجت تقليد مورد احترام است و مي تواند بازگو شود . نتيجه آنكه بنابر فرضيه اوليه آزادي هاي اجتماعي در قرآن و اسلام بر طبق موازين اسلامي و چهارچوب شريعت است و به طور مطلق وجود ندارد. و آن آزادي هايي كه حمايت مي شوند بايد مورد بررسي قرار بگيرند كه آيا بر طبق موازين شرع هستند يا نه ؟ اين تحقيق در ابتدا به صورت چكيده مطالب بود و سپس بازبيني شده و نگاشته گرديده است و بيشتر از كتابخانه ملي كمك گرفته ام.