» » معراج حضرت محمد (ص) در قرآن
عنوان
نام استاد

صداقت- غضنفری

نام دانشجو

فاطمه انصاري

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1383

دانلود

اين پروژه شامل 5 فصل مي باشد و از طريق روش هاي فيش برداري كتابخانه اي تهيه شده است كه در فصل اول آن واژه شناسي صورت گرفته كه واژه شناسي صورت گرفته كه واژه ها ي(معراج و اسراء ) در فرهنگ ها ي مختلف بيان شده است. در فصل دوم اين پروژه اثبات معراج و مدارك روشن آن از طرق قرآن و روايات بيان شده است و از دليل علمي معراج را بررسي كرده است و به ثبت رسانيده است كه از نظر علمي رفتن انسان به آسمان ها مانعي ندارد و اين درس از قدرت و اعجاز خداوند بوده است . در فصل دوم در دو بخش موقعيت و كيفيت، زمان و مكان و وسيله معراج و نظرات مختلف در زمينه معراج ارائه شده است كه برخي معراج را ارزيابي و روحاني دانسته اند كه نادرست است و معراج پيامبر همان جسماني روحاني بوده است طبق آيات اول سوره اسراء و آيات 7 الي 18 نجم. و در فصل چهارم دستاورد معراج كه ولايت حضرت علي (ع) و وجوب نمازهاي پنجگانه بوده است. بيان شده است و در فصل پنجم هدف معراج بيان سوالات كه مشاهده آيات الهي توسط پيامبر بوده است و نتيجه آنكه : كليات و جزئيات معراج مهم نيست و مهم همان است كه معراج درس ديگر بود از اعجاز و قدرت الهي كه مي تواند با نيروي كن فيكون پديده ها را مسخر خود سازد و پيامبرش را به معراج برد.