عنوان
نام استاد

مجید معارف

نام دانشجو

آذر روح پور خانقلي

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1383

دانلود

حكومت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است و تا زماني كه حكومت تشكيل نشود ، كارها سامان نمي يابد. همين طور فردي كه به عنوان حاكم انتخاب مي شود ، بايد داراي خصوصيات و شرايطي باشد. در غير اين صورت صلاحيت حكومت و حاكميت را ندارد. حكومت و حكم راندن و حكم كردن در اصل متعلق به خداوند است در مراتب بعدي به پيامبر و امام معصوم و همينطور ولي فقيه مي باشد. درباره اهداف حكومت نيز بحث شد و اينكه حكومت قطعاً داراي هدف است.هدف بيشتر اين بوده كه ثابت شود مصاديقي كه خداوند براي افراد مبشري در نظر گرفته از ديدگاه قرآن بررسي شود و همينطور فرد بر جامعه يا گروه داراي چه ويژگي هايي است؟ روشهاي اجرايي بيشتر به صورت كتابخانه اي بوده و با استفاده كردن از نرم افزارهاي رايانه اي . نتيجه اين كه حكومت ضرورت دارد و بايد حكومت در جامعه وجود داشته باشد و همه افراد لياقت رهبري را ندارند. بلكه افراد خاصي هستند كه به اين سمت تعيين مي شوند.