» » برخورد قرآن با پديده نفاق
عنوان
نام استاد

عظیم پور- غضنفری

نام دانشجو

راضيه ازكيا

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1383

دانلود

پروژه شا مل كليات بحث سوال تحقيق راهكار قرآن در برخورد با منافقين است فرضيه جذب راهكار قرآن در اين رابطه مي باشد روش اجراي تحقيق كتابخانه اي بوده است. در فصل اول سعي شده مفاهيم نظري تحقيق مورد بررسي قرار گيرد لذا به شفاف سازي واژه نفق پرداختيم و چون در دو كلمه انفاق يك ريشه نفق است واژه را هم بررسي نموديم و معاني اصطلاحي انفاق و نفاق را مطرح نموديم و نتيجه گرفتيم كه منافق در اصطلاح ديني به كسي گويند كه از يك جهت وارد دين شود و از جهت ديگر خارج شود به عبارتي به ظاهر مسلمان و در باطن كافر باشد انفاق نيز به كسي گويند كه شخص در راه رضاي خدا از ملك شخصي خو خارج مي سازد. فصل دوم ويژگي هاي منافقين را بررسي نمودم در سه قسمت بخش اول ويژگي هاي منافقين در رابطه با خدا و رسول شامل : غفلت از خداوند – سوء ظن به خداوند – پيمان شكني و استكبار. بخش دوم : ويژگي هاي منافقين در رابطه با مردم شامل: دروغ – بدخواهي – استهزاء – بازداشتن مردم از راه خدا – امر به منكر و نهي از معروف – چرب زباني – توجه به ظواهر – شايعه افكني . بخش سوم : ويژگي هاي منافقين در رابطه با خودشان شامل پليدي – شك و ترديد – راحت طلبي و مشقت گريزي – سود جويي و ترس .