عنوان
نام استاد

شاکری - غضنفری

نام دانشجو

فاطمه نصراله قرابي

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1383

دانلود

انسان داراي دو بعد است. بعد مادي و بعد معنوي از علقه كه خون بسته است سرچشمه گرفته است و تكامل آن به نسبت و ضع فاعل و قابل است و بعد معنوي و روحاني انسان از نفحت فيه من روحي سرچشمه گرفتته است در اين پژوهش سعي شده درباره اين نفخه الهي و نفس انساني بيشتر دانسته، شئون مختلف آن را تا حدودي مورد بررسي قرار دهيم. هدف از اين پژوهش آگاهي از شئون و مراتب نفس است تا ضمن استفاده در زندگي روزمره بتوان بهره اي از آن در باب تزكيه نفس و شناخت خداوند گرفت. روش اجرا: روش كتابخانه اي و استفاده از فيش برداري و تا حدي نرم افزارهاي رايانه اي. نتيجه: روح انسان يكي از شريف ترين و عظيم ترين مخلوقات خداوند است گرچه اطلاع چنداني در اختيار ما قرار ندارد و «ما او تيتم من العلم إلا قليلاً ». اما مبدئيت آفرينش يا حدوث نفس مادي و حادث به حدوث ماده است اما در مقام بقاء مجرد از ماده است. فهميديم روح از سنخ امر خداست و امر خدا را 2 چيز مي دانيم يكي امر خدا عبارت از كلمه وجودي كن است و ديگري اينكه دفعه و چشم بر هم زدن است پس مادي نيست و مجرد است . ديگر اينكه نفس انسان داراي 7 مرتبه صعودي و 8 مرتبه نزولي است و در فصل پاياني فضايل و رذايل نفس بررسي شده و قبل از آن مراحل سلوك نفس را بررسي مي كنيم تا نفس مطيع عقل شود.