عنوان
نام استاد

غضنفري - حسن زاده

نام دانشجو

مرضيه احمديان

نام دانشگاه

دانشكده علوم قرآني واحد تهران

سال دفاع

1383

دانلود

انگيزه من از انتخاب اين پروژه تبيين احكام مرتد و مباحث مربوط به آن و همچنين پاسخ به سوالات و شبهات موجود در اين زمينه است . روش من در اين تحقيق كتابخانه اي و از طريق فيش برداري از كتب مختلف بوده و با تمسك به آيات و روايات موجود در اين زمينه به انعكاس مطالب پرداختيم اين پروژه شامل 4 بخش است . بخش اول تعاريف ، آيات و تاريخچه ارتداد است كه شامل سه فصل مي باشد در فصل اول مفاهيم و معاني لغوي و اصطلاحي ارتداد را در كتب لغوي و اصطلاحي بحث كردم. در فصل دوم به معاني ارتداد اشاره كردم. بخش دوم شامل 4 فصل است . در فصل اول به علل و انگيزه هاي ارتداد اشاره كردم و در فصل دوم به موجبات ارتداد پرداختم و فصل سوم شامل شرايط ارتداد مي باشد و فصل آخر نيز اقسام و انواع ارتداد و مرتد را مطرح كردم . و هر كدام از علل، موجبات و شرايط و اقسام ارتداد نيز در احكام ارتداد موثر است كه هم به اين مورد اشاره كرده ام . در آخر اين بخش هم به درأ اشاره كردم. از مسائل بسيار پيچيده و مهم در باب ارتداد باعث نزاعها و ابهامات گوناگون شده است احكام ارتداد است كه در بخش سوم بررسي كردم اين بخش شامل سه فصل است. در فصل اول ماهيت كيفر مرتد را بيان كردم و اينكه آيا احكام مرتد از حدود و تغيير ناپذير است يا از تعزيرات است و توسط حاكم شرع تعيين و اجرا مي شود در فصل دوم راه هاي اثبات ارتداد را برشمردم. و در فصل سوم احكام ارتداد را بحث و بررسي كردم و بعد هم در مورد توبه مرتد و مهلت توبه او و راه هاي ابراز توبه نيز بحث كردم و بعد از آن در مورد احكام ارتداد در قرآن به آيات همچنين حق اجراي احكام مرتد در اين فصل بررسي كردم. بخش آخر و چهارم اين رساله اختصاص دارد به بررسي و پاسخ به شبهات موجود در زمينه ارتداد در آخر نيز به نتيجه گيري كلي از مطالب پرداختيم. اما مهمترين نتايج در اين زمينه تفاوت در احكام مرتد فطري و ملي و نيز زن و مرد است كه شديدترين احكام آنها احكام مربوط به مرتد فطري مرد است. در زمينه احكام ارتداد برخي افراد سودجو شبهاتي را در اذهان مردم ايجاد كرده اند كه از جمله آنها مخالفت دين اسلام با آزادي بشر است اما در اين پروژه محرز شد كه احكام اسلام نيز به آزادي احترام مي گذارد و جز به منافع و حقوق بشر مي انديشد. و فقها احكام اسلام را از روايات آيات موجود در اين زمينه برداشت كرده اند.