» » عدم دخالت‏ شيطان در وحى (از ديدگاه تاريخ، كلام و قرآن)
عنوان
نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

على كاظمى

نام دانشگاه

سال دفاع

دانلود

پژوهنده در اين تحقيق كه شامل پيش‏گفتار و هفت فصل است; با نقد و بررسى «افسانه غرانيق‏» و طرح برخى مباحث ديگر، موضوع عدم دخالت‏ شيطان را در وحى، از ديدگاه قرآن، تاريخ و علم كلام بر رسيده است. وى در پيش‏گفتار به مسئله جعل حديث، اسرائيليات و قصه ‏پردازان اشاره كرده و در پى آن، مباحث مربوط به موضوع تحقيق را در فصل‏ هاى متعددى بيان كرده است