» » موانع شناخت از منظر آيات و روايات
عنوان
نام استاد

محمود عبداللهی

نام دانشجو

قربان ابراهيمى

نام دانشگاه

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

سال دفاع

1381

دانلود

رساله حاضر در پنج فصل فراهم آمده كه فصل اول آن، پس از معرفى ديدگاه‏ هاى معرفت‏ شناسى به ويژه نظريه قرآن كه برجسته ‏ترين نظريه در اين زمينه است، موانع معرفت را از ديدگاه قرآن و روايات بر شمرده است. فصل دوم، به تعريف تحقيق، شيوه ‏هاى آن، و روش به كار رفته در اين پژوهش پرداخته و فصل سوم موانع تحصيل معرفت را در دو حوزه درونى و بيرونى به تفصيل نمايش داده است. فصل چهارم پس از طرح مباحث مقدماتى به تحليل اجمالى يافته ‏ها پرداخته و فصل پنجم، مطالب كليدى هر بحث در فصول مختلف را با عبارات كوتاه و گويا ارائه نموده است.