» » نقد و بررسى ديدگاه ‏هاى مستشرقين پيرامون وحيانى بودن قرآن
عنوان
نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

محمد ابراهيم روشن‏ ضمير

نام دانشگاه

سال دفاع

1380

دانلود

اين اثر، پژوهشى است درباره مهم‏ترين ديدگاه ‏هاى خاورشناسان در خصوص منابع قرآن و پاسخ آن‏ها و مشتمل بر يك مقدمه و پنج فصل است.در مقدمه تاريخچه استشراق و پژوهش هاى قرانى مستشرقان به اختصار بررسى شده است و در فصل‏ هاى اول تا پنجم به بررسى ديدگاه‏ ها و شبهه ‏هاى خاورشناسان درباره منابع قرآن پرداخته شده است.