» » نقش دانش رجال در علوم قرآنى
عنوان
نام استاد

آيت‏ الله سيد ابوالفضل

نام دانشجو

على اكبر كلانترى

نام دانشگاه

مرکزتربیت مدرس دانشگاه قم

سال دفاع

دانلود

جستار حاضر بر هفت فصل بنا شده است. در فصل نخست، لزوم يا عدم لزوم بررسى رجالى روايات فقهى، تسامح در ادله سنن و كليات ديگرى از موضوع پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم تا ششم مباحثى درباره رابطه دانش رجال با مسائل نزول وحى، شبهه تحريف قرآن، مسائل تلاوت قرآن، احاديث تفسير و اسرائيليات به چشم مى‏خورد. احاديث تفسيرى و پديده وضع، عنوان فصل پايانى اين تحقيق به شمار مى‏ آيد.