» » نقش رفتارهاى عاطفى در تربيت اسلامى كودكان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنت
عنوان
نام استاد

عزت الله نادری

نام دانشجو

محمدحسن مطيعى

نام دانشگاه

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

سال دفاع

1380

دانلود

اين پژوهش داراى پنج فصل است كه در فصل اول و دوم آن كليات تحقيق و پاره‏اى ويژگى ‏هاى تربيت اسلامى بيان گرديده است. فصل سوم عوامل مؤثر در انگيزش انسان را بررسيده و فصل چهارم زمينه‏ هاى عملى تربيت اسلامى را شرح داده است و آن گاه نقش هم ‏آهنگ خانه، مدرسه و جامعه را در تربيت مطرح ساخته است. نتايج اين تحقيق در فصل پنجم بيان شده است.