عنوان
نام استاد

محمدعلی مهدوی راد

نام دانشجو

محمد دارينى

نام دانشگاه

سال دفاع

1380

دانلود

اين رساله دربردارنده يك مقدمه و شش فصل است كه در مقدمه شناخت‏ حقيقت معرفت از ديدگاه مذاهب گوناگون، اسباب شناخت و دامنه هدايت ‏بيان گرديده و آن‏گاه در فصل اول شناخت واژه هدايت از ديدگاه لغت‏ شناسان، مفسران و دانشمندان اسلامى، معانى هدايت در قرآن و نيز نقش فطرت و رهنمونى به سعادت و تبيين هدايت در طبيعت و ... بررسى شده است . قلمرو هدايت و مراحل آن، شناسايى عوامل و موانع هدايت عنوان فصل‏ هاى دوم و سوم اين پژوهش است و در فصل‏ هاى ديگر آن به موضوع‏ هايى همانند: انتخاب راه از منظر قرآن، وحدت و كثرت صراط و هدايت و ضلالت از ديدگاه آيات و روايات برمى‏ خوريم .