» » انبياء و روشهاي رسالتي آنان در قرآن
عنوان
نام استاد

شاهرخ محمدبیگی

نام دانشجو

گنجي آزار

نام دانشگاه

دانشگاه آزاداسلامی فسا

سال دفاع

1374

دانلود

در اين پايان‌نامه ويژگيهاي پيامبران و خطوط كلي و روش دعوت آنان از ديدگاه قرآن بررسي شده است . مباحث آن بدين قرار است؛ كلياتي درباره پيامبران ،‌ويژگيهاي مشترك انبياء ، اصول كلي در رسالت و دعوت انبياء و روشهاي دعوت انبياء.