» » انديشه هاي كلامي طبرسي در مجمع البيان
عنوان
نام استاد

علي محامد

نام دانشجو

احمد فاضل

نام دانشگاه

دانشگاه قم

سال دفاع

1377

دانلود

ين پايان نامه در شش فصل تنظيم شده است . در فصل اول، تعريف علم كلام و شرح حال طبرسي و معرفي مجمع البيان و در فصل دوم، توحيد و صفات الهي و در فصل سوم، مباحثي درباره عدل مثل جبر و اختيار، عقاب اطفال كفار، تكليف و لطف آمده است . فصل چهارم به نبوت اختصاص دارد و در آن مباحثي چون معجزه، عصمت، وحي،‌اعجاز قرآن، احكام و تشابه قرآن و معراج پيامبر اسلام r آمده است . فصل پنجم در خصوص امامت است و مباحثي مانند عصمت و علم امام و امامت علي u را در بردارد و در فصل ششم با عنوان معاد حاوي اين مباحث است : ماهيت روح، اثبات معاد، حشر و نشر حيوانها ثواب و عقاب، توبه ، شفاعت، گناهان كبيره و صغيره، احباط ، رجعت، عذاب و نعمت در قبر،‌بهشت و جهنم .