عنوان
نام استاد

علياكبر غفاري

نام دانشجو

حمراء علوي

نام دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس

سال دفاع

1371

دانلود

در اين پايان‌نامه موضوع برزخ در آيات و روايات و تفاسير برريس شده و در آن به نظرات رهبران مذهبي مسيحيان و زرتشتيان ايران نيز توجه شده است . موضوعات اين پژوهش عبارتند از : امكان و راههاي شناخت عالم برزخ، ادله عقلي و نقلي اثبات برزخ، مشخصات موجودات برخي، شفاعت در برزخ، مرگ و خصوصيات آن، قبض روح مومنان و كافران و متوسطان، تلقين، بدن مثالي،‌قبر و فشار قبر، رفاه در قبر ، سؤال و جواب، نكير و منكر، تكامل انسان در برزخ، ديدگاه مسيحيان و زرتشتيان درباره عالم پس از مرگ.